Ochrana osobních údajů

Část A - obecné informace a poučení o právech

Informace o organizaci (správce osobních údajů):

Název: LEVIT s. r. o. 
Sídlo: Dr. Teuchmanna 552, 542 32 Úpice 
IČ: 05565375 
DIČ: CZ05565375

www.bike4u.cz
info@bike4u.cz

Naše organizace dodržuje zákonné povinnosti ochrany osobních údajů, zejména podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Zákona o ochraně osobních údajů 2000/101 Sb. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom osobní data dostatečně chránili.

K osobním údajům, které jsme od vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez vašeho předchozího informování a vašeho předchozího souhlasu dalším subjektům, pokud to nevyžaduje zákon, nebo pokud to není nutné pro naplnění smlouvy či naplnění poskytování našich služeb.

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám a nejsou zasílány mimo území České republiky, ani mezinárodním organizacím ani jiným.

Základní pojmy:

Osobní údaj - jakákoliv informace o fyzické osobě, např. jméno, příjmení, bydliště, údaje o narození, telefon, emailová adresa atp.

Subjekt údajů - jakákoliv fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují.

Správce údajů - jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která osobní údaje spravuje nebo zpracovává

Zpracování osobních údajů - jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, např. shromažďování, ukládání, úprava nebo pozměňování, používání atd.

Souhlas se zpracováním osobních údajů - dobrovolný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů, kterým dává své svolení se zpracováním svých osobních údajů.

Tento souhlas má subjekt údajů právo kdykoliv, bez uvedeného důvodu odvolat a správce je povinen bez zbytečného odkladu zpracovávání těchto osobních údajů pro daný účel ukončit, pokud to není v rozporu se zákonnými podmínkami, plněním zákonné povinnosti, plněním smlouvy nebo se nejedná o oprávněný zájem správce.

Práva subjektů údajů:

Právo na informace

Vaším právem je požádat naši organizaci o informaci, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel je o vás zpracováváme, a zda existují další příjemci nebo kategorie příjemců těchto osobních údajů. Tyto informace vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž bychom vás však informovali.

Pokud budete požadovat sdělení informací, které o vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci vaší osoby.

Naším právem pak je, že můžeme zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na aktualizaci údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení, adresy), budeme rádi, pokud nás informujete, že u vás nastala nějaká změna. S tím souvisí i vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.  

Právo na námitky

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost vašeho požadavku. Vaším právem je také obrátit se také s námitkou na příslušný dozorový Úřad na ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na výmaz, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě vašeho souhlas vymažeme. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů.

Podrobnosti o základních pojmech a právech subjektů naleznete v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

 

Část B – zpracovávané osobní údaje, rozsah, účel, zákonná oprávnění a předávání osobních údajů

Naše organizace zpracovává osobní údaje těchto kategorií subjektů s následujícím účelem, právním základem pro zpracování a přehledem příjemců těchto údajů.

Kategorie

Osobní údaje

Účel zpracování

Právní základ

předávání

registrovaní uživatelé

Jméno, příjmení, adresa vč. státu, telefonní číslo, emailová adresa;

Soubory cookie

Provedení registrace pro objednání či rezervace zboží, prodloužená záruka

výslovný souhlas subjektu údajů; pro plnění smlouvy nebo pro jednání o uzavření smlouvy na návrhu subjektu údajů

nebudou předávány

odběratelé zpravodaje (newsletteru)

Jméno, příjmení, emailová adresa

zasílání emailových informací

výslovný souhlas subjektu údajů

nebudou předávány

 

 Lhůty pro zpracování, uchování a výmaz osobních údajů

Osobní údaje subjektu uchovávané dle povinností vyplývajících ze zákona budou vymazány po uplynutí zákonné lhůty, po kterou je zpracovatel povinen tyto údaje uchovávat.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu budou uchovány do doby odvolání takového souhlasu, nejpozději pak do 5 let od udělení souhlasu.

Osobní údaje zpracovávaní pro ostatní účely účel budou vymazány ihned po ukončení zpracovávání pro tento konkrétní účel.

 

Část C - informace týkající se soukromí na internetu

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, ani je nijak nezpracováváme. Soubory cookie neshromažďují žádné vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb Google Analytics. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji.

Zasílání novinek na email

V případě, že nám sdělíte emailovou adresu pro zasílání novinek, udělujete nám výslovný souhlas pro zasílání emailového zpravodaje. Naše organizace nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již nechcete zpravodaj dostávat, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy přímo v patičce nabídkového emailu nebo zasláním informací na info@bike4u.cz nebo písemně na sídle společnosti.