Reklamační řád

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, vše v účinném znění a vztahuje se na zboží zakoupené v e-shopu bike4u.cz. Prodávajícím je firma LEVIT s. r. o., Dr. Teuchmanna 552, 542 32 Úpice, IČO: 055 65 375, DIČ: CZ05565375 (dále jen „Prodávající“). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s obchodními podmínkami a tímto reklamačním řádem.

I. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.Za vadu nelze považovat změny vlastností zboží, které vznikly v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

II. ZÁRUČNÍ DOBA

Délka záruky je uvedena na dodacím/záručním listu u každého produktu. Není-li uvedena, poskytuje prodávající záruku 24 měsíců od převzetí zboží. Doba, po kterou je zboží v záruční opravě (řízení), se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. Záruční doba není to samé jako životnost zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

III. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Kupující může uplatnit reklamaci osobně, zasláním zboží k reklamaci Českou poštou nebo jinou přepravní společností na adresu prodávajícího: bike4u.cz - REKLAMACE BIKE4U.CZ, Dr. Teuchmana 552, Úpice, 542 32.
Reklamaci je povinen kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.

Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme nás kontakotvat telefonicyk nebo emaile. Dále je kupující povinen specifikovat do reklamačního protokolu (ke stažení ZDE PDF, XLSX), jakým způsobem se vada projevuje, a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje. Dále vyplní své nacionále, zejména kontaktní telefon popřípadě email. Kupující je povinen zaslat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu, s kopií faktury a originálem záručního listu. Kupující označí zásilku nápisem “REKLAMACE – BIKE4U”. Zásilku následně zašle obyčejným balíkem Českou poštou nebo jinou přepravní společností.

Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady prodávajícího!
Pouze v případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši.

IV. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Uplatní-li kupující právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je prodávající povinen o reklamaci rozhodnout do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Pokud nedojde k vyřízení reklamace v této lhůtě, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

V. ODSTRANITELNÉ VADY

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. dobu delší, na které se prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

Pokud není oprava vady ani výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit.

VI. NEODSTRANITELNÉ VADY

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění nebylo provedeno ve výše uvedené lhůtě 30 dnů (popř. ve lhůtě delší, na které se prodávající s kupujícím dohodli).

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Nepoužité zboží může kupující bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od jeho převzetí. Pokud chce kupující zboží vrátit, zašle jej zpět na vlastní náklady na výše uvedenou adresu prodávajícího. Zboží zašle zpět v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje.

Zboží bude zpět zasláno jako obyčejná zásilka. Při vrácení zboží si může kupující zvolit způsob úhrady peněz: buď nárok na odběr zboží ve stejné nebo vyšší hodnotě (rozdíl v ceně kupující doplatí), vyplacení v hotovosti, nebo převodem na účet. Vrácení kupní ceny bude zrealizováno maximálně do 14 kalendářních dnů. Způsob úhrady včetně případného čísla účtu, na který mají být peníze zaslány, uvede kupující písemně na listu přiloženém k zásilce, spolu s dokladem o koupi. K zásilce bude přiložen dopis obsahující zprávu kupujícího o tom, že odstupuje od smlouvy v zákonem dané lhůtě a v požadovaném stavu vrací nakoupené zboží. (ke stažení ZDE PDF, DOCX)

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 2. 1. 2017. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.